1.

 

(i)
(ii)
(iii)

Right-angled triangle

Obtuse-angled triangle

Isosceles triangle

 

2. Find the size of the angles and sides:

 

a

b

c

a = 72o

g = 55o

h = 125o

m = 57o

n = 42o

d
e
f
b =112o

a = 40o

b = 56o

c = 84o

d = 96o

 

y = 55o
g
h
i

p = 20o

r = 96o

q = 64o

s = 116o

 

c = 50o

x = 30o

 

 

3.

a. and h are Isosceles triangles

b. is an equilateral triangle.

c. and g are obtuse-angled triangles.

4.

(a) q > m is false

(b) p < m is true

(c) p = q is false